Mbështetje për organizatat mjedisore të shoqërisë civile në Shqipëri.

 • Komunikimi - Arti i sigurtë i pyetësorëve cilësorë

  Më datë 20-21 Korrik 2017- organizata “Për Mirëqënie Sociale dhe Mjedisore” Berat, ka nisur një trajnim dy ditor në lidhje me teknikat që përdoren për realizimin e tërheqjes së opinioneve nga banorët e institucionet, në lidhje me eficiencën e energjisë.

  Lexo artikullin

 • Trajnim për Menaxhimin Mjedisor

  Qendra Rajonale e Mjedisit REC Shqipëri, në kuadër të programit "Mbështetje për Organizatat Mjedisore të Shoqërisë Civile në Shqipëri (SENiOR-II)", mbështetur nga Qeveria Suedeze, si pjesë e Paketës së Trajnimeve për Menaxhimin Mjedisor, organizoi trajnimin dy ditor me tematikë “Menaxhimi i Informacionit Mjedisor – institucionet përgjegjëse dhe monitorimi i të dhënave”.

  Lexo artikullin

 • Vlorë: Një lagje ekologjike me infrastrukturën e nevojshme dhe bashkëpunimin e qytetarëve

  Prej javësh, një nga lagjet e qytetit të Vlorës është shndërruar në një hapësirë pilot, për zbatimin e praktikave të grumbullimit dhe trajtimit të diferencuar të mbetjeve, duke veçuar mes tyre ato me materiale plastike, të cilat destinohen për industrinë vendore të riciklimit.

  Lexo artikullin

 • Politika në lenten e mjedisorëve

  Zhvillimi i qëndrueshëm është një koncept i gjerë dhe kompleks, ai prek të gjitha sferat e shoqërisë, duke harmonizuar nevojat e zhvillimit ekonomik dhe atij social, duke mbajtur gjithmonë parasysh kërkesat për mbrojtjen e mjedisit. Milieukontakt Shqipëri në kuadër të projektit “Informim-Komunikimi mbi politikat mjedisore për zhvillim të qëndrueshëm”, i mbështetur nga programi SENiOR–II u bëri kërkesë të tetëmbëdhjetë subjekteve politike të ndanin programet e tyre dhe dokumente të tjera strategjike për Mjedisin.

  Lexo artikullin

Forcim për ndikim

Forcim për ndikim

OShC Mjedisore janë të qëndrueshme nga ana organizative dhe hartojnë dhe zbatojnë strategjikisht programet e projektet e tyre.

Rrjetëzim për ndryshim

Rrjetëzim për ndryshim

OShC Mjedisore janë më të specializuara, organizohen në rrjete bazuar mbi tematikat dhe të adresojnë nevojat mjedisore dhe ndikojnë politikat mjedisore.

Edukim për qëndrueshmëri

Edukim për qëndrueshmëri

Komunitetet vendore kanë rritur njohuritë dhe nivelin e ndërgjegjësimit dhe marrin pjesë në mënyrë aktive në lëvizjen mjedisore.

Print Email