Mbështetje për organizatat mjedisore të shoqërisë civile në Shqipëri.

 • Doracak për informimin dhe monitorimin e treguesve të mjedisit

  “Doracak-u për informimin mbi gjendjen e mjedisit dhe monitorimin e indikatorëve të mjedisit” është një manual bazik për realizimin e aktiviteteve komunitare për monitorimin mjedisor dhe shpërndarjen e informacionit tek publiku.

  Lexo artikullin

 • Paketa e Gjelbër Junior fillon rrugëtimin drejt shkollave fillore në mbarë vendin

  Edukimi Mjedisor dhe ai për Zhvillimin e Qëndrueshëm janë procese që zgjasin gjithë jetën: fillon nga fëmijëria e hershme, në edukimin e brezave të rritur dhe shkon përtej edukimit formal. Vlera të tilla si mënyra e jetesës dhe qëndrimet fitohen që në fëmijëri, prandaj roli i edukimit merr një rëndësi të veçantë sidomos për fëmijët. Ai duhet të përshkojë programet mësimore në të gjitha nivelet, duke përfshirë edukimin profesional, trajnimin për mësuesit dhe edukimin e vazhdueshëm për profesionistët.

  Lexo artikullin

 • Prezantimi i studimit: Dëmet e Shkaktuara nga Fatkeqësitë Natyrore në Shqipëri

  Ngjarjet e dekadës së fundit dëshmojnë qartë se mënyra sesi bashkëveprojmë me natyrën dhe ajo që marrim prej fenomeneve të saj është tjetërsuar plotësisht. Risku është shtuar me disa fish, natyra e tij bërë më komplekse dhe prekshmëria shumë më e lartë.

  Lexo artikullin

 • Tryeza e rrumbullakët mbi efiçencën e energjisë - “IAmOnEnergySaving”

  Organizata “Për Mirëqënie Sociale dhe Mjedisore” Berat, më datë 28 Shtator 2018, në kuadër të projektit: “Një sy për mjedisin”, ka ndërmarrë organizimin e tryezës së rrumbullakët mbi efiçencën e energjisë. Tashmë gjetjet e raportit të vlerësimit të eficensës së energjisë në ndërtesa përmes konceptit të varfërisë energjitike janë prezantuar në vitin e parë të projektit SENiOR II, së bashku me gjetjet e kryesore të tij.

  Lexo artikullin

Forcim për ndikim

Forcim për ndikim

OShC Mjedisore janë të qëndrueshme nga ana organizative dhe hartojnë dhe zbatojnë strategjikisht programet e projektet e tyre.

Rrjetëzim për ndryshim

Rrjetëzim për ndryshim

OShC Mjedisore janë më të specializuara, organizohen në rrjete bazuar mbi tematikat dhe të adresojnë nevojat mjedisore dhe ndikojnë politikat mjedisore.

Edukim për qëndrueshmëri

Edukim për qëndrueshmëri

Komunitetet vendore kanë rritur njohuritë dhe nivelin e ndërgjegjësimit dhe marrin pjesë në mënyrë aktive në lëvizjen mjedisore.

Print Email