Mbështetje për organizatat mjedisore të shoqërisë civile në Shqipëri.

Efiçenca energjetike dhe nismat për qytetin e Tiranës

Më datë 1 Dhjetor u zhvillua takimi me temë “Efiçenca energjetike në qytetin e Tiranës” me përfaqësues të Bashkisë Tiranë, Këshillit Bashkiak, si dhe ekspertë të fushës.

Pjesëmarrësit u njohën me të dhënat paraprake të studimit të realizuar nga EcoAlbania dhe Qendra EDEN mbi “varfërinë energjetike” dhe performancën e energjisë në qytetin e Tiranës, si dhe u bënë pjesë e diskutimit mbi mënyrat e interpretimit të këtyre të dhënave dhe hapave konkret që mund të ndërmerren për të adresuar problematikat e ngritura.

Përfaqësues të Këshillit Bashkiak shprehën interesin për të marrë informacion më të detajuar mbi studimin si dhe shprehën angazhimin për të ndërmarrë politika për lehtësimin e taksave të ndërtuesve që do të sjellin ndërtime më efiçente nga ana energjetike si dhe paraqitjen e problematikave të evidentuara nga studimi e më pas hapjen e diskutimeve me Bashkinë Tiranë në drejtim të përmirësimit të situatës.

Z. Gjergji Simaku, Drejtor në Drejtorinë e Politikave dhe Strategjisë së Zhvillimit të Energjisë dhe Industrisë, pranë Ministrisë së Energjisë dhe Industrisë, u ndal në hapat që do të ndërmerren nga qeverisja në nivel qendror për të arritur standardet për efiçencën e energjisë në sektorin e ndërtesave dhe transportit. Ai vuri theksin në krijimin e “Agjencisë për Efiçencën e Energjisë”, një departament i ri brenda kësaj ministrie.

Përmes përgatitjes së audituesëve të energjisë, qeverisja qendrore parashikon krijimin e një regjistri kombëtar mbi efiçencën energjetike në ndërtesa. “Pasi të kryhet auditimi i ndërtesave, këto të fundit do të pajisen me çeritifikatën e energjisë dhe do të pasqyrohen në këtë regjistër.” – u shpreh Z. Simaku.

Nga ana tjetër, Z. Erjon Tase, Drejtor Ekzekutiv i Akademisë së Studimeve Politike, u ndal në problematikat dhe vështirësitë e këtij procesi. “Fondet, vonesa në koordinimin dhe zbatimin e planeve kombëtare, vonesa në kooordinim për përdorimin e investimeve të huaja dhe mungesa e stafit të përgatitur për të punuar mbi këto tematika, janë disa nga vështirësitë që Shqipëria përballet në përmbushjen e objektivave kombëtare për efiçencën e energjisë.” – tha ai.

Z. Abaz Hodo, Nën-kryetar i Bashkisë Tiranë, ndau me pjesëmarrësit iniciativat e ndërmarra nga bashkia për ndriçimin e gjithë territorit të qytetit të Tiranës me llamba efiçente LED si dhe nismën për transportin publik përmes autobusëve apo taksive elektrike.

Ky takim u organizua nga EcoAlbania në kuadër të projektit “Së bashku – një sy për mjedisin” i cili mundësohet financiarisht nga qeveria Suedeze nëpërmjet programit SENiOR II i zbatuar nga Qendra Rajonale e Mjedisit – REC Shqipëri.

Print Email