Kuadri logjik i projektit

Projekti: Mbështetje për organizatat mjedisore të shoqërisë civile në Shqipëri (SENiOR-II)

 

Objektivi i përgjithshëm

Objektivi i përgjithshëm i programit është i lidhur me kontributin e tij në drejtim të një: Shoqërie civile në gjendje për të adresuar në mënyrë efikase sfidat mjedisore dhe ato të zhvillimit të qëndrueshëm në Shqipëri.

 

Objektivat specifike të projektit:

OShC Mjedisore janë të qëndrueshme nga ana organizative dhe hartojnë dhe zbatojnë strategjikisht programet e projektet e tyre

 

Rezultati 1 i programit:

 

Rezultati 2 i programit:

 

Rezultati 3 i programit:

Print