Mbështetje për organizatat mjedisore të shoqërisë civile në Shqipëri.

Deklaratë e Kombeve të Bashkuara për Mjedisin dhe raportuesit mbi të drejtat e njeriut dhe mjedisin

Dita Botërore e Mjedisit - 5 Qershor 2018

"Është koha që ne të gjithë të njohim të drejtat e njeriut për një mjedis të shëndetshëm"

Gjenevë (1 qershor 2018) – Duke folur disa ditë përpara Ditës Botërore të Mjedisit, 5 qershor, kreu i Kombeve të Bashkuara për Mjedisin dhe Raportuesi për të Drejtat e Njeriut dhe Mjedisin nxorën një deklaratë që i bën thirrje Kombeve të Bashkuara të njohin të drejtën e njeriut për një mjedis më të shëndetshëm.

"Ne besojmë se momenti historik ka ardhur, që Kombet e Bashkuara të njohin të drejtën e njeriut për një mjedis të shëndetshëm në nivel global".

Ndërvarësia midis të drejtave të njeriut dhe mjedisit është bërë e pamohueshme. Një mjedis i shëndetshëm është i nevojshëm për gëzimin e plotë të të drejtave të njeriut, duke përfshirë të drejtat për jetën, shëndetin, ushqimin, ujin dhe zhvillimin. Në të njëjtën kohë, ushtrimi i të drejtave të njeriut si informacioni, pjesëmarrja, përmirësimi, liria e shprehjes dhe marrëdhëniet, është kritik për mbrojtjen e një mjedisi të shëndoshë.

Për fat të keq, lidhjet midis të drejtave të njeriut dhe mjedisit janë shpesh më të dukshme kur dëmi mjedisor shkakton sëmundje, shkatërrim dhe vdekje. Mbi një milion fëmijë vdesin çdo vit si rezultat i ndotjes së ajrit dhe ujit, dhe ndryshimet klimatike dhe humbja e biodiversitetit global kërcënojnë gjeneratat e kohëve të sotme dhe ato të ardhshme. 

Ne po arrijmë ti njohim kërcënimet e reja sa vjen edhe më shumë - për shembull, rritja e valës së ndotjes plastike kërkon vëmendje më të madhe dhe një përgjigje efektive.

Në të njëjtën kohë, ata që promovojnë dhe mbrojnë mjedisin janë në një rrezik në rritje, me një mesatare prej katër mbrojtësve të mjedisit të vrarë çdo javë, diku në mbarë botën.

Për të arritur një zhvillim të qëndrueshëm, është e nevojshme që ne të njohim rëndësinë themelore të mbrojtjes së mjedisit dhe të të drejtave që varen nga ajo.

Më shumë se 100 shtete tashmë kanë përfshirë të drejtën për një mjedis të shëndetshëm dhe të qëndrueshëm në kushtetutat e tyre kombëtare. Shumë më tepër e kanë njohur atë në legjislacion ose në marrëveshje rajonale. E drejta kuptohet gjithashtu të jetë e natyrshme në të drejta të tjera njerëzore, duke përfshirë të drejtat për jetën, shëndetin dhe një standard të përshtatshëm jetese.

Këshilli i Kombeve të Bashkuara për të Drejtat e Njeriut ka miratuar rezoluta që theksojnë ndërvarësinë e të drejtave të njeriut dhe të mjedisit, dhe në mars të këtij viti ka rinovuar mandatin e Raportuesit edhe për tre vjet. Në të njëjtën kohë, Kombet e Bashkuara për Mjedisin, njoftoi një Iniciativë të re për të Drejtat Mjedisore, e cila do të promovojë qasjet e bazuara në të drejtat në politikën mjedisore.

Ka ardhur koha që Kombet e Bashkuara të ndërmarrin hapin e ardhshëm, të cilin shumë prej anëtarëve të saj tashmë e kanë marrë individualisht.

Njohja e të drejtave të njeriut në një mjedis të shëndetshëm dhe të qëndrueshëm nuk do të zgjidhë të gjitha problemet mjedisore, por do të bënte të qartë se një mjedis i shëndetshëm është në të njëjtin nivel rëndësie me të drejtat e tjera njerëzore dhe se, ashtu si ato, duhet të përmbushet në mënyrë që të gjithë njerëzit të gëzojnë jetën e dinjitetit, barazisë dhe lirisë.

Njohja e së drejtës mund të marrë forma të ndryshme, duke përfshirë miratimin e një rezolute nga Asambleja e Përgjithshme. Miratimi i një rezolute që njeh të drejtën do të ndiqte rrugën e marrë nga të drejtat për ujë dhe kanalizime, të cilat u njohën nga Asambleja e Përgjithshme në vitin 2010. "

Print Email